ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการตอบแบบสำรวจ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้มอบหมายให้ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อบริการของ สพร. ประจำปี 2561 โดยในการสำรวจครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลต่างๆ ด้วย

 

บัดนี้ การสำรวจได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยบริษัทฯ ได้สุ่มรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และขอประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ดังนี้

 

รางวัลที่ 1: Samsung Galaxy S9+ มูลค่า 31,900 บาท จำนวน 1 รางวัล

1. คุณชัยพร สุรินทร์ธนาสาร

รางวัลที่ 2: Apple Watch Series 3 รุ่น GPS+Cellular มูลค่า 14,900 บาท จำนวน 1 รางวัล

1. คุณอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร

รางวัลที่ 3: บัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

1. คุณนัฐนกร เตียวเจริญชัย

2. คุณปิยพัฒน์ คงถาวร

3. คุณเสน่ห์ ทองหมู่

4. คุณวีรวรรณ ศิริเสรีวัฒนา

5. คุณเกียรติศักดิ์ เกิดสุข

6. คุณนพดล แก้วคำ

7. คุณศักดิ์ชัย จงยิ่งเจริญยศ

8. คุณประภาส ศรีเมือง

9. คุณณัฐพล สมบูรณ์

10. คุณจุฑาภรณ์ ทองสอดแสง

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายเวลาการสำรวจออกไป และได้สุ่มรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบแบบสอบถามในช่วงวันที่ 1 - 8 มิถุนายน 2561 จึงขอประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ดังนี้

 

รางวัลบัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

1. คุณธีระเดช ปรียานนท์

2. คุณณธพัฒน์ ฆ้องกลาง

3. คุณวุฒิศักดิ์ ชมดวงทิพย์

4. คุณกฤษดา พุทธัง

5. คุณเฉลิมพล พันธ์แสง

6. คุณจันทร์เกตุ เพ็งพานิช

7. คุณสุนันท์ ต่อสกุล

8. คุณพินิจ พรมจาด

9. คุณนพคุณ สาระวงศ์

10. คุณญาดา พิพัฒนวรคุณ

 

สพร. และบริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

Tags : Bolliger Bolliger&Company DGA SatisfactionSurvey


 

 

 

BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us