ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2 และการเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่อง “รัฐบาลดิจิทัล สู่ประเทศไทย 4.0 ทางเลือก หรือ ทางรอด?”

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.30 - 16.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์
จัดโดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

ด้วย บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ได้รับมอบหมายจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ในการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะที่ 2 (Digital Government Development Plan Phase ll) โดยโครงการฯ นี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการบริหารจัดการภายในและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้สอดคล้องกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ทาง สรอ. ร่วมกับบริษัทฯ มีกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2 และการเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่อง “รัฐบาลดิจิทัล สู่ประเทศไทย 4.0 ทางเลือก หรือ ทางรอด?” ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.30 - 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ รายละเอียดปรากฏตามกำหนดการ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

โดยท่านสามารถลงชื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามลิ้งค์ลงทะเบียนด้านล่าง ภายในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางจิตติมา เภตรารัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2230 6316

DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1 DOWNLOAD MATERIAL 2 DOWNLOAD MATERIAL 3

< Back to ALL SEMINAR >

   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us