ประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “ประโยชน์ ผลกระทบ และความพร้อมด้านสาธารณสุขของไทย ในการเข้าร่วม CPTPP”

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ ห้องวิคเตอร์ 4 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาฯ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “ประโยชน์ ผลกระทบ และความพร้อมด้านสาธารณสุขของไทย ในการเข้าร่วม CPTPP” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 4 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับความพร้อมและปัญหาอุปสรรคด้านการเปิดตลาดการค้าสินค้า รวมถึงการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทย และการกำหนดแนวทางรองรับผลกระทบจากการเข้าร่วม CPTPP เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย


ในการนี้ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (รายละเอียดกำหนดการสามารถดาวน์โหลดได้ตาม link ด้านล่าง)

ขอแสดงความนับถือ

ทีมงาน โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย)

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รับจดหมายเชิญก่อน
DOWNLOAD MAP DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1

< Back to ALL SEMINAR >

   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us