ประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “ประโยชน์ ผลกระทบ และความพร้อมด้านการเปิดตลาดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรของไทย ในการเข้าร่วม CPTPP”

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ ห้องวิคเตอร์ 4 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด


ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาฯ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “ประโยชน์ ผลกระทบ และความพร้อมด้านการเปิดตลาดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรของไทย ในการเข้าร่วม CPTPP” ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 4 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับความพร้อมและปัญหาอุปสรรคด้านการเปิดตลาดการค้าสินค้า รวมถึงการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทย และการกำหนดแนวทางรองรับผลกระทบจากการเข้าร่วม CPTPP เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย


ในการนี้ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (รายละเอียดกำหนดการสามารถดาวน์โหลดได้ตาม link ด้านล่าง)


ขอแสดงความนับถือ


ทีมงาน โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย)

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รับจดหมายเชิญก่อน
DOWNLOAD MAP DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1

< Back to ALL SEMINAR >

   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us