งานประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven) และพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่

ด้วย บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับมอบหมายจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven) และพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องลอฟท์ มาเนีย ชั้น 6 โรงแรม ลอฟท์ มาเนีย บูติค โฮเทล จ.ชุมพร เพื่อนำเสนอแนวโน้มสำคัญต่างๆ ของโลกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค และร่วมกันระดมสมองเพื่อวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจสมัยใหม่ที่เหมาะสมจะเป็นต้นแบบให้กับประเทศไทยต่อไป

ในการนี้ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ทีมงาน โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย)

DOWNLOAD AGENDA

< Back to ALL SEMINAR >

   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us