การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

ด้วยบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ดำเนิน “โครงการศึกษาธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ฯ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสภาพการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการในธุรกิจเป้าหมาย ตลอดจนทบทวนแนวทางการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการต่างชาติในประเทศไทย รวมถึงใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่ออนุญาตให้ผู้ประกอบการต่างชาติสามารถประกอบธุรกิจบางประเภทในประเทศไทยได้อย่างเปิดกว้าง เพื่อให้ผลการศึกษาภายใต้โครงการนี้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด บริษัทฯ จึงดำเนินการจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

ในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (รายละเอียดกำหนดการสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ด้านล่าง)

DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1

< Back to ALL SEMINAR >

   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us